Chi trả 103 trường hợp người lao động không có giao kết hợ đồng bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 trên địa bàn phường Đồng Mai

Chi trả 103 trường hợp người lao động không có giao kết hợ đồng bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 trên địa bàn phường Đồng Mai

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ theo các nhóm đối tượng quy định tại Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản hướng dẫn, UBND phường Đồng Mai đã tiến hành xét xuyệt 1342 hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn toàn phường. Sau 8 buổi xét duyệt, Hội đồng đã tổ chức họp xét và đề nghị UBND quận Hà Đông quyết định phê duyệt hỗ trợ đối với 347 trường hợp đủ điều kiện. Trong 2 buổi họp xét, UBND phường tiếp tục thực hiện rà soát và xác minh đối với 228 trường hợp đủ điều kiện, tiếp tục đề nghị đề nghị UBND quận Hà Đông phê duyệt.

Ngày 26, 27/6/2020, UBND phường Đồng Mai đã thực hiện chi trả đợt 1 cho 103 trường hợp, mỗi trường hợp 1 triệu đồng.

Người dân nhận hỗ trợ đợt 1

Để đảm bảo việc chi trả được đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, UBND phường thực hiện niêm yết công khai danh sách để nhân dân giám sát, tránh sự thiếu sót. Hoạt động giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được tăng cường ngăn chặn hành động trục lợi trong quá trình thực hiện chính sách, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của nhân dân. Trong thời gian tiếp theo, UBND phường tiếp tục rà soát và xác minh các trường hợp còn lại.

Thực hiện: 

Phương Loan

Viết bình luận

Xem thêm tin tức