Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất, tài sản trên đất nằm trong quy hoạch dự án Xây dựng Trụ sở Công an phường Đồng Mai và dự án Đường kết nối khu đất dịch vụ 3, 4 thuộc khu đất dịch vụ phường Đồng Ma

Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất, tài sản trên đất nằm trong quy hoạch dự án Xây dựng Trụ sở Công an phường Đồng Mai và dự án Đường kết nối khu đất dịch vụ 3, 4 thuộc khu đất dịch vụ phường Đồng Mai, quận Hà Đông 

Sáng 29/12, tại trụ sở UBND phường Đồng Mai, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông đã tiến hành chi trả trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất, tài sản trên đất nằm trong quy hoạch dự án Xây dựng Trụ sở Công an phường Đồng Mai và dự án Đường kết nối khu đất dịch vụ 3, 4 thuộc khu đất dịch vụ phường Đồng Mai, quận Hà Đông.

Đại diện các hộ gia đình, cá nhân tại buổi nhận tiền bồi thường

Thực hiện Quyết định số 8442/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất, tài sản trên đất nằm trong quy hoạch GPMB thực hiện dự án Xây dựng Trụ sở Công an phường Đồng Mai và Quyết định số 10501/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND quận Hà Đông về việc phê duyệt phương án, dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1) đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất, tài sản trên đất nằm trong quy hoạch dự án ĐTXD đường kết nối khu đất dịch vụ 3 và khu đất dịch vụ 4 thuộc khu đất dịch vụ phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hà Đông đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với 102 hộ gia đình, cá nhân thuộc 2 dự án./.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức