Công văn số 228/UBND-VP ngày 02/8/2018 của UBND phường Đồng Mai về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường