Công văn số 233/UBND-VP ngày 15/8/2018 của UBND phường Đồng Mai về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường