Ban Chấp Hành Đảng Bộ

Ban chấp hành Đảng bộ phường Đồng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025