Gắp phiếu nhận vị trí thửa đất dịch vụ (đợt 4) cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Đồng Mai

Gắp phiếu nhận vị trí thửa đất dịch vụ (đợt 4) cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Đồng Mai

Ngày 18/01/2018, Ban chỉ đạo gắp phiếu đất dịch vụ phường Đồng Mai tổ chức gắp phiếu nhận vị trí thửa đất dịch vụ (đợt 4) cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Đồng Mai.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 08/01/2018, Ban chỉ đạo gắp phiếu đất dịch vụ phường Đồng Mai tổ chức gắp phiếu nhận vị trí thửa đất dịch vụ (đợt 4) cho 150 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Đồng Mai. Các thửa đất đưa ra gắp phiếu tại 4 khu đất dịch vụ (Khu I, II, III, IV) là 521 thửa, khu vực các lô đất, số thửa đất, số lô đất đưa ra gắp phiếu từng đợt theo danh sách được phê duyệt.

 Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, 147 hộ gia đình, cá nhân (Trong đó: có 08 hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng ưu tiên) đã tiến hành gắp phiếu nhận vị trí thửa đất dịch vụ (đợt 4) theo đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng./.

Viết bình luận

Xem thêm tin tức