Mức thu phí, lệ phí đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường

Nội dung thông báo: 

Mức thu phí, lệ phí đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường:

Ngày 07/07/2020, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2020 và thay thế các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố;

- Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Nội dung mức thu phí, lệ thí theo file đính kèm thông báo.

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo