Quận Hà Đông điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn lên 4.311 tỷ đồng

Quận Hà Đông điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn lên 4.311 tỷ đồng

Ngày 1/7, HĐND quận Hà Đông đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020).

 


 

Theo Nghị quyết được thông qua, HĐND quận quyết định điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công 5 năm (2016 - 2020) lên 4.311 tỷ 522 triệu đồng. Trong đó: tiền sử dụng đất từ các khu đô thị, khu nhà ở 704 tỷ 573 triệu đồng; tiền sử dụng đất từ thu đấu giá quyền sử dụng đất 1.429 tỷ 907 triệu đồng; tiền thu từ đấu giá các khu đất dịch vụ còn thừa 427 tỷ 600 triệu đồng; nguồn tăng thu, thưởng vượt thu 674 tỷ 828 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận QSD đất các hộ lẻ 53 tỷ 001 triệu đồng; nguồn tập trung của Thành phố theo phân cấp hàng năm 442 tỷ đồng; tiền đầu tư hạ tầng các khu đất đấu giá 579 tỷ 613 triệu đồng.

Cũng theo Nghị quyết, danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của quận Hà Đông sau điều chỉnh có tổng số 551 công trình và 04 chương trình, đề án. Cụ thể: lĩnh vực giáo dục đào tạo 118 công trình với tổng vốn đầu tư 1.531 tỷ 161 triệu đồng; lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao 126 công trình với tổng vốn đầu tư 398,4 triệu đồng; lĩnh vực giao thông, cấp thoát nước 212 công trình với tổng vốn đầu tư 935 tỷ 310 triệu đồng; lĩnh vực y tế 03 công trình với tổng vốn đầu tư 8,7 tỷ đồng; lĩnh vực xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước 34 công trình với tổng vốn đầu tư 162 tỷ 817 triệu đồng; lĩnh vực công nghiệp 04 công trình với tổng vốn đầu tư 8 tỷ 610 triệu đồng; lĩnh vực khác 39 công trình với tổng vốn đầu tư 143 tỷ 978 triệu đồng cùng 4 chương trình, đề án với tổng vốn 70 tỷ đồng.

HĐND quận Hà Đông giao UBND quận chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Việc khảo sát, lập hồ sơ đầu tư đảm bảo đúng thực tế, mục tiêu và hiệu quả đầu tư.

Nguồn: 

Cổng thông tin điện tử Quận Hà Đông

Viết bình luận

Xem thêm tin tức