Quyết định 3892 ngày 19/7/2019 công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp & PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội