Thông báo 106 ngày 20/5/2020 về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất đối với 7 khu đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND phường Đồng Mai quản lý cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản