Thông báo 152 về lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất đối với 9 khu đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND phường Đồng Mai quản lý cho hộ gia đình, cá nhân thuê để trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản