Thông báo 209 lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 3, ao đàm Cổ Bản đất NN sử dụng vào mục đích công ích do UBND phường Đồng Mai quản lý cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản