Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014

Nội dung thông báo: 

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo