Thông báo điều chỉnh diện tích đưa ra đấu giá khu đất 8 - khu đất Trại Ươm (Trại Cụ) và hoãn không đưa ra đấu giá khu đất 11 đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND phường Đồng Mai quản lý