Thông báo số 117/TB-UBND về niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp GCN QSD đất lần đầu đối với 02 thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân thuộc tổ dân phố 5, phường Đồng Mai