Thông báo số 135/TB-UBND ngày 02/6/2020 của UBND quận Hà Đông về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm 2020