Thông báo số 1390/TB-ĐHNV ngày 20/7/2018 của trường Đại học Nội vụ Hà Nội về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2018