Thông báo số 150/TB-UBND ngày 31/7/2018 của UBND phường Đồng Mai về việc niêm yết TTHC thuộc các lĩnh vực LĐTBXH, Tư pháp, VHTT tại các quyết định công bố của Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp, Bộ VHTT&DL: