Thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính về hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Nội dung thông báo: 

Thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính về hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

​UBND phường Đồng Mai thông báo, hướng dẫn việc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia  thủ tục hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covdi-19 như sau:

​1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

2. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nội dung văn bản: ​ub-1947-2020-01_signed.pdf

Chi tiết truy cập: https://ncovi.dichvucong.gov.vn​

Xem thêm thông báo