UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung thông báo: 

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo