Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

1. Đ/c Trịnh Văn Quý - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

2. Đ/c Nguyễn Văn Phái - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

3. Đ/c Vũ Trọng Hữu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Xem thêm tin tức