Phường

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên văn bản Ngày ban hành
Quyết định 115 ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng thep tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015
Quyết định số 134 về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Đồng Mai
Quyết định 315 về việc Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001:2015 phường Đồng Mai
Quyết định phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Đồng Mai
Công văn số 242/UBND-VP ngày 23/8/2018 của UBND phường Đồng Mai về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường
Công văn số 233/UBND-VP ngày 15/8/2018 của UBND phường Đồng Mai về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 15/08/2018
Công văn số 228/UBND-VP ngày 02/8/2018 của UBND phường Đồng Mai về việc công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 02/08/2018
Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 29/06/2018
Công văn số 180/UBND-VP ngày 08/6/2018 về công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 08/06/2018
Công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 31/05/2018
Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 27/04/2018
Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 về việc ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 phường Đồng Mai 05/04/2018
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 phường Đồng Mai 13/02/2018